stacja_od_strony_wjazdu

WCZEŚNIEJSZE ZAKAZY RUCHU W OKRESIE WAKACJI

W tym roku decyzją Premiera skrócony został rok szkolny, co między innymi doprowadziłoby do sytuacji, w której w okresie wzmożonego ruchu wakacyjnego przepisy rozporządzenia w sprawie okresowych ograniczeń w ruchu niektórych pojazdów jeszcze by nie obowiązywały. Sytuację postanowił uregulować minister infrastruktury, w wyniku czego w ekspresowym tempie podpisał nowelę rozporządzenia, z której wynika, że zakazy wakacyjne zaczną obowiązywać na drogach o tydzień wcześniej, czyli od 21 czerwca 2019 roku. Dla formalności przedmiotowe zakazy obowiązują w:

– piątki w godzinach 18:00 – 22:00;

– soboty w godzinach 8:00 – 14:00;

– niedziele w godzinach 8:00 – 22:00.

Warto pamiętać, że w okresie wakacji w dniu 15 sierpnia (czwartek) przypada również święto kościelne.  W tym dniu zakaz będzie obowiązywał w godzinach 8:00 – 22:00, natomiast w dzień poprzedzający tj. 14 sierpnia w godz. 18:00 – 22:00.

Zakazy nie dotyczą wszystkich pojazdów i zespołów pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 12 ton. Wyłączenia można znaleźć w rozporządzeniu ministra transport z dnia 31 lipca 2007 roku w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach.

Tachografy DTCO 4.0

Ważkość problemu rejestracji ruchu pojazdów ciężarowych jest przedmiotem prac Komisji Europejskiej, a także zainteresowania przedsiębiorców. Wprowadzenie tachografów cyfrowych w 2006 roku, nie w pełni zaspokaja potrzeby nadzoru nad pracą kierowców ciężarówek i autobusów. Dlatego czynione są kolejne kroki, aby doskonalić narzędzia rejestrujące. Już w lipcu 2011 roku Komisja Europejska opracowała komunikat, w którym stwierdziła, że istnieje pilna potrzebna zmian specyfikacji technicznych tachografów cyfrowych. Ma to na celu wprowadzenie do ogólnego stosowania tachografów o nowych możliwościach technicznych, wynikających z konieczności udoskonalenia mechanizmów bezpieczeństwa oraz uniemożliwienie oszustw i manipulowania danymi rejestrowanymi przez tachografy poprzez wyposażenie ich w funkcjonalność GNSS umożliwiającą komunikację na odległość w postaci połączeń z innymi inteligentnymi systemami transportowymi (np. GPRS).

Efektem tych prac jest obowiązek montażu w nowych pojazdach ciężarowych wyprodukowanych w państwie należącym do Unii Europejskiej po dniu 15 czerwca 2019 roku w tachografy DTCO 4.0. W starszych pojazdach tachografy powinny zostać wymienione do 2034 roku (15 letni okres przejściowy). Naruszenie przepisów regulujących normy pracy kierowców jak również sposoby rejestrowania aktywności kierowców są najczęściej ujawnianymi naruszeniami przez służby kontrolne (ponad 70% wszystkich naruszeń). Ubiegłoroczna zmiana przepisów ustawy o transporcie drogowym (UTD), do której implementowano część przepisów w rozporządzenia 1071/2009, spowodowała, że służby kontrolne częściej będą wszczynały postępowania o utratę dobrej reputacji, a co za tym idzie, cofnięcie Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (Licencji). Wynika to, z zaszeregowania poszczególnych naruszeń uwzględnionych w taryfikatorach będących załącznikami do UTD jako: Poważne Naruszenia, Bardzo Poważne Naruszenia i Najpoważniejsze Naruszenia. Z danych Komisji Europejskiej wynika, że w co siódmej kontroli drogowej ujawniana jest ingerencja w zapisy pracy tachografu. Fałszowanie zapisów, wywołuje nie tylko negatywny wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ale również podważa zasadę uczciwości konkurencji na rynku transportowym. Zadaniem tachografów nowej generacji będzie między innymi ograniczenie możliwości ingerencji w jego pracę i fałszowanie zapisów. Inspektorzy transportu drogowego, będą mieli możliwość zdalnego sczytywanie danych z tachografów. Może się to stać w niedługim czasie narzędziem preselekcji pojazdów zatrzymywanych do kontroli. Ponadto tachografy będą rejestrowały punkt początkowy i końcowy trasy (a w między czasie podczas przejazdu, będą rejestrowały położenie pojazdu co trzy godziny), co pozwoli na realne odtworzenie przejazdu w danym dniu. Tachografy te będą również przydatne kierowcy. Włączone w inteligentny system transportowy, automatycznie będą dokonywały zrzutu danych z kart kierowców i tachografów, a także będą mogły kierowcę informować o istotnych danych związanych z realizacją przewozu drogowego. W przeciwieństwie do obecnych tachografów, nowe będą miały określony 15 letni termin ważności. Po tym okresie nastąpi obligatoryjna wymiana tachografu.

Chcesz dowiedzieć się więcej – zapraszamy do kontaktu!